Nyheter från Brottsofferjouren Umeåregionen juni 2022

Sol och sommar i antågande och en pandemi som har släppt sitt grepp – kan man annat än känna glädje och tillförsikt!

Brottsofferjourens verksamhet är i gång som tidigare utan att hämmas av de restriktioner vi så länge levt med. Tingsrättens verksamhet och vittnesstödet där har ökat dramatiskt sedan närmast föregående år. Siffrorna för de fem första månaderna 2022 visar att vi varit på plats och givit stöd i tingsrätten till 238 personer, att jämföra med 104 personer motsvarande period 2021.

Stödet till brottsoffer flyter på väl. Det har inte drabbats på samma sätt som vittnesstödet, eftersom huvuddelen av kontakterna sker på telefon. Så våra brottsoffer, vittnen och målsägande har kunnat få hjälp och stöd ungefär som före pandemin.

Även om vi inom jouren nu återgått till fysiska möten med styrelsen mm, så har möten via zoom nu blivit mer eller mindre etablerat när det gällervidareutbildning av våra stödpersoner. Sådan vidareutveckling är nödvändig för att upprätthålla och stärka kompetensen hos våra stödjare. Brottsofferjouren Sverige har ett rikt utbud av digitala utbildningar och konferenser som våra stödjare har utnyttjat i stor utsträckning. Det gäller också utbildningar som t ex Brottsoffermyndigheten erbjudit. Rubriker på några av dessa är ”Barnkonventionen”, ”Brottsoffer i utsatta områden”, ”Tyst vittne”, ”Våld i hederns namn”.

Brottsofferjouren samverkar ju med myndigheter som Polisen och Sveriges Domstolar. Regeringens förslag om en ny socialtjänstlag kan innebära en närmare samverkan än hittills också med kommunernas socialtjänst. I förslaget skärps Socialtjänstens ansvar för brottsoffer. Den tidigare formuleringen att Socialtjänsten ska ”verka för” att brottsoffer erbjuds stöd ändras till ”ska” erbjudas stöd. Här kan Brottsofferjouren ha en uppgift att fylla och i Umeåregionen eftersträvar vi nu en sådan samverkan. Vi ser det som en spännande utveckling med potential att stärka stödet till brottsoffer.

Ett viktigt inslag i vår strävan att öka stödet till brottsoffer och vittnen och deras anhöriga är att göra det känt att vi finns. Vi ”marknadsför” oss därför som tidigare på olika sätt, genom annonser i media och genom att möta allmänheten i olika sammanhang. Ett exempel är Internationella brottsofferdagen den 22 februari, då vi informerade om vår verksamhet i Väven i Umeå. Ett annat är vår medverkan vid seniormässan på Nolia (bilden), där vi fokuserade på frågor kring bedrägerier och andra brott mot äldre.

Utsattheten för sådana brott har ökat i samhället och kräver ökad uppmärksamhet. Det är ett område där Brottsofferjouren kan och bör öka insatserna genom information till pensionärsorganisationer liksom till äldre i allmänhet. Det är också ett av de områden vi i Umeåregionen räknar med att satsa på de kommande åren. Ett annat är ungdomar och unga vuxna. Unga rånas, misshandlas och hotas långt ner i åldrarna. Här ser vi att vi kan bidra med information och stöd för att öka tryggheten, bl a genom kontakter med skolan.

Vårt årsmöte hölls i mars. Ordförande Jan-Erik Nord omvaldes för ytterligare en period liksom vice ordförande Hans-Åke Donnersvärd, den senare också i Förbundsstyrelsen. Styrelsen i Umeåregionen fick fortsatt förtroende, förutom att nytillskottet Anita Helgesson som ersatte avgående Eva Strangert.

Slutligen vill vi tacka alla som på olika sätt bidragit till vår verksamhet under året – våra stödjare, samordnare, styrelsemedlemmar och samarbetspartners i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs.

Med varma sommarhälsningar
Styrelsen