072-732 24 42

Huvudrubriker

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2017
(fr o m 2018 Brottsofferjouren Umeåregionen)

Inledning

Föreningens ändamål är fram för allt att genom stödpersoner, brottsofferstödjare och vittnesstödjare, lämna stöd och hjälp till brottsoffer, vittnen och målsägande och deras anhöriga samt att bistå vid domstolsförhandlingar.

Brottsofferjouren Umeå har medlemskap i Brottsofferjouren Sverige.
Under verksamhetsåret har arbetet fortgått med stöd till såväl vittnen som målsägande vid Umeå tingsrätt samt stöd till brottsoffer. Parallellt har arbetet för att utveckla verksamheten skett och vid årets slut kunde vi konstatera att vi nått flera av de långsiktiga mål vi satt upp. Speciellt betydelsefullt är det IOP-avtal (Idébaserat Offentligt Partnerskapsavtal) vi ingått med kommunerna inom vårt upptagningsområde (Umeå samt angränsande kommuner). Avtalet tillför en ekonomisk resurs som gör det möjligt att anställa en samordnare på halvtid som komplement till de ideella krafterna.

I samband med att avtalet ingicks planerades ett namnbyte för att det bättre skulle överensstämma med jourens upptagningsområde. Från och med 2018 (2018-01-05) har Brottsofferjouren Umeå därför bytt namn till ”Brottsofferjouren Umeåregionen”

Styrelsens sammansättning

Ordförande Eva Strangert, vice ordförande Kristian Rönström, kassör Eivor Sjöström, sekreterare Inger Larsson, ledamöter Britta Enfält, Jan-Erik Noord och Anders Bohman.

Revisorer

Revisorer har varit: Hans Öhlund, Hans Hammarbäck och Kerstin Bregmo, ersättare.

Medlemsantal/medlemsavgift

Brottsofferjouren Umeå har 63 privatpersoner som medlemmar och 2 juridiska personer. Vid årsmötet 2017-03-08 beslöts att medlemsavgifterna skulle vara oförändrade.
Medlem 100 kr/år, familj 150 kr/år, förening/organisation 300 kr/år samt företag 500 kr/år.

Styrelsemöten och övrigt arbete inom styrelsen

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året. Det totala antalet timmar som styrelsens medlemmar ägnat åt verksamheten under året har uppgått till 2 032, vilket är en ökning med 191 timmar jämfört med föregående år.

Årsmöte

Årsmöte hölls 2017-03-08 i Folkets Hus, Umeå. Gästtalare var Andreas Lundgren, ordförande Individ- och familjenämnden, Umeå.

Vittnesstöd

Vittnesstödjare har funnits vid Umeå tingsrätt varje gång det kallats vittnen och då målsägande saknat biträde. Vi har inte kallats till Hovrätten vid något tillfälle under 2017. Under 2017 har 16 personer, varav 10 kvinnor och sex män, varit aktiva vittnesstödjare och sammanlagt har jouren arbetat 497 timmar vid tingsrätten. Detta är en ökning från år 2016 med 80 timmar.

Vi har hjälpt 387 vittnen, varav 161 kvinnor och 226 män, 98 målsägande, varav 37 kvinnor och 61 män, 149 anhöriga/vänner, 41 tilltalade och information har lämnats till 67 övriga besökande vid tingsrätten. Vi har varit närvarande vid förhandling vid 35 tillfällen och haft samtal efter förhandling 254 gånger.

Vid våra månadsträffar har vi vid två tillfällen haft besök av chefsrådman Mikael Forsgren, vid två tillfällen representant från Öppen gemenskap. Inger Larsson har informerat om skadestånd och Fredrik Mellqvist, Brottsofferjouren Sverige, har besökt oss vid ett tillfälle. Alla har genom information om sina respektive arbetsområden bidragit till fördjupning och kompetenshöjning inom ramen för vittnesstödsuppdraget.

Brottsofferstöd

Under 2017 har 8 personer verkat som brottsofferstödjare. På direkt brottsofferstöd har jouren lagt ner 370 timmar och 313 timmar övrig tid, sammanlagt 683 timmar.

Sammanlagd mängd kontakter, tvåvägskommunikation, tagna av jouren under 2017, dvs fram för allt telefonsamtal, är 507 och antal åtgärder i övrigt är 407. Det sistnämnda innefattar försök att få kontakt via telefon, mail eller på annat sätt nedlagt arbete i ärendet.

Under 2017 har 352 personer varit hjälpsökande, varav 214 kvinnor och 138 män. Under 2016 var antalet hjälpsökande 316.
Vid fördelning av hjälpsökande per åldersgrupp, så är 62% i åldern 26-64 år, därefter följer åldersgruppen 18-25 år med 22%.

Första kontakten med oss gjordes via polisen i 89% av inkomna ärenden, via hjälpsökande direkt 10 % och i 1% av fallen från anhörig till brottsoffer.

Hjälpsökande per kommun: 265 personer som sökt stöd kommer från Umeå kommun, 26 personer från Vännäs kommun, 20 personer från Nordmalings kommun, 10 personer från Vindelns kommun, 10 personer från Robertsfors kommun, 5 från Åsele kommun och 4 personer från Bjurholms kommun. 12 personer har sökt stöd från oss från andra delar av landet.

De vanligaste brottstyperna bland män är misshandel, olaga hot och ofredande. När det gäller kvinnor är misshandel vanligast följt av ofredande och olaga hot.

Utbildning av stödpersoner

Eivor Sjöström har hållit i en utbildning av nya stödjare, då några av våra hittillsvarande stödjare avslutat sitt arbete. I och med utbildningen fick jouren 4 nya brottsofferstödjare och 3 nya vittnesstödjare.

Ekonomi

Jouren har under året haft ekonomiskt stöd till verksamheten i form av föreningsbidrag och tillgång till lokal från Umeå kommun, vilken vi delar med andra föreningar. Vidare bidrar Brottsoffermyndigheten genom vittnesstödsbidrag och verksamhetsbidrag, ett bidrag som vid senaste beviljningstillfället under 2017 var högre än tidigare. Myndigheten beviljade också följande: ett bidrag för utbildning av stödpersoner, en särskild projektansökan för utveckling av vittnesstödsarbetet, bidrag till en informationsbroschyr samt bidrag för ett SF-Bio-event med visande av en reklamfilm. Därtill har vi under året fått bidrag från Länsförsäkringar i Umeå.

Samverkan med myndigheter och andra organisationer

För en fungerande verksamhet är vår brottsofferjour beroende av samverkan med olika myndigheter. En av våra viktigaste samarbetspartners är polisen, då förmedlingen av ärenden till brottsofferstödjarna i de flesta fall sker via brottsoffrens polisanmälan. Vi har därför under året haft kontinuerlig kontakt med polisen för att säkerställa en fungerande ärendeförmedling. Vi har med glädje kunnat konstatera att ärendeförmedlingen från polisen till vår jour har ökat under de senaste två åren. I stora delar av landet har man tyvärr sett en drastisk minskning under dessa år.

Vi har även ett nära samarbete med Umeå tingsrätt. Domstolen förmedlar ärenden till oss som avser stöd till vittnen och målsägande inför och vid rättegångar. Uppföljning av verksamheten sker också med ledningen, främst den administrativa chefen samt med chefsrådmannen Mikael Forsgren.

Samverkan sker även med Brottsoffermyndigheten och riksorganisationen Brottsofferjouren Sverige. Eivor Sjöström i vår styrelse har informerat om vår stödverksamhet hos Brottsoffermyndigheten. Kontakterna med riksorganisationen är goda och har också varit synnerligen betydelsefulla inom ramen för ”Förstärkt brottsofferstöd” (angående resurser för anställning av en samordnare), där vice generalsekreterare Fredrik Mellqvist, varit ett värdefullt stöd. Vi har från vår sida bidragit till verksamhetsutvecklingen inom riksorganisationen genom att samla in data om unga vittnens upplevelser i rättsprocessen för ett av riksorganisationen drivet projekt och representanter för
vår jour har deltagit i en filminspelning för ett utbildningsmaterial som ska användas i de lokala jourerna i Sverige.

Vi har under året haft utmärkt samverkan med kommunerna inom vårt upptagningsområde. Det gäller alldeles speciellt i förberedelserna inför de partnerskapsavtal som träder i kraft från och med 2018. Dessa sk IOP-avtal som vi slutit med Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeå, Vindelns och Vännäs kommuner och som löper på tre år från och med 1januari 2018 är av utomordentlig betydelse för vår verksamhet. Härigenom uppnår vi en länge önskad nära samverkan med kommunerna och den ekonomiska resurs som vi tillförs gör det möjligt att anställa en samordnare på halvtid. Vi ser härigenom en möjlighet att ge än bättre stöd till invånarna i alla dessa anknutna kommuner.

Våra kontakter och diskussioner med Individ- och familjenämndens ordförande i Umeå, Andreas Lundgren, har i detta sammanhang varit av stor betydelse. Vi har också fortlöpande kontakter med Umeå kommuns verksamhet ”Medling och brottsofferstöd” som ligger nära vår egen och har också gott samarbete med UmeBrå.

Utåtriktad verksamhet

I april genomförde vi, tillsammans med Länsstyrelsen i Västerbotten och UmeBrå, en konferens på temat ” Hat, hot och heder”, med ett antal lokala experter samt med föreläsare från bl a Brottsofferjouren Sverige, däribland generalsekreterare Eva Larsson, som inledde dagen. Konferensen i Umeå Folkets hus samlade ett hundratal deltagare från kommuner, socialtjänst, skola, polisen, rättsväsendet mm.

I november hade vi ett foaje-event på SF Bio i Umeå. Brottsofferjouren visade reklamfilmen” Min kille har många smeknamn på mig” med start den 24 november och filmen kom sedan att visas fram till dess mer än 20 000 besökare sett filmen. Under två dagar informerade vi i foajen besökarna om filmen och vår verksamhet. Eventet, som möjliggjorts genom ett bidrag från Brottsoffermyndigheten, genomfördes samtidigt på liknande sätt på mer än 20 olika orter i Sverige.

Senare samma månad var vi medarrangör vid Internationella Frivilligdagen som lockade ett stort antal deltagare till Väven i Umeå.

Vi har haft en artikel om kvinnomisshandel införd i Västerbottenskuriren och ett inslag om vår konferens ” Hat, hot och heder” i tidningen.

Brottsoffer.

Vår hemsida uppdateras kontinuerligt med ny information. Vår jour har under året lagt upp en facebook-sida, där vi lägger upp aktuell information. Under året har vi också tryckt upp en ny broschyr bekostad via projektbidrag från Brottsoffermyndigheten. Broschyren ger en översiktlig men ändå innehållsrik information om vår jour och vårt arbete. Innehållet ska även inspirera nya medarbetare och nya medlemmar.

Broschyren sprids av jourens medlemmar inom vårt upptagningsområde, inom kommunernas och landstingens verksamheter och andra offentliga institutioner, till idrottsföreningar, bostadsrättsföreningar mm. Broschyren lämnas ut i alla de olika sammanhang, där vi möter allmänheten.

Under verksamhetsåret har vi också lämnat information om vår brottsofferjour och vårt arbete vid olika möten och utbildningar, där vi deltagit. Därutöver har vi informerat om vår verksamhet vid möten hos bl a Rotary.

Regionen

Brottsofferjouren inom regionen Västerbotten, som är ett sammanhållande organ för länets brottsofferjourer, har hållit tre styrelsemöten och ett årsmöte under ledning av ordförande Kurt Lundgren, Lycksele. Ärendena har bl a gällt stadgefrågor samt verksamhetsutveckling inom de lokala jourerna. Vidare ses regionrådet som ett betydelsefullt organ för att mötas och byta erfarenheter mellan de olika jourerna i Västerbotten.
Inga-Lis Karlsson har under året valts till ny ordförande efter Jan Borg vid jouren i Skellefteå.

Tingspredikan

Nämndemannaföreningen inbjöd till tingspredikan i januari 2017, där representanter för vår jour deltog.

Konferensdeltagande och fortbildning

28-29 mars: Konferens för samordnare i Stockholm, anordnad av Brottsofferjouren Sverige. Eivor Sjöström, Marie-Louise Brändström och Lars-Olof Andersson deltog.

25 april: Konferensen ”Hat, hot och heder”, i Umeå, anordnad av den egna jouren tillsammans med Umeå kommun/UmeBrå och Länsstyrelsen i Västerbotten. Styrelsen och stödjare deltog.

26 april: Föreläsning av Peter Sundin, avhoppad nazist, i Umeå, anordnad av UmeBrå. Anders Boman, Britta Enfält och Eva Strangert deltog.

19-20 maj: Brottsofferjourens förbundsstämma i Stockholm: Eva Strangert, Jan-Erik Noord och Inger Larsson deltog.

31 maj: Dialogmöte med Individ- och familjenämnden i Umeå. Eva Strangert och Britta Enfält deltog.

28-29 augusti: Konferens för vittnesstödssamordnare i Saltsjöbaden, anordnad av Brottsoffermyndigheten. Marie-Louise Brändström och Lars-Olof Andersson deltog.

11 oktober: Konferens ”Doping, maskulinitet och våld i nära relation”, anordnad av Västerbottens Idrottsförbund med partners. Marie-Louise Brändström, Eivor Sjöström och Inger Larsson deltog.

12 oktober: Möte om en kommunövergripande handlingsplan mot våld, anordnad av UmeBrå. Eva Strangert deltog.

20 0ktober: Temadag ”Riva hinder- om gränssättning och våldsutsatthet bland barn och unga med funktionsnedsättning", i Umeå anordnad av Umeå kommun, Länsstyrelsen i Västerbotten, Brottsoffermyndigheten, Västerbottens läns landsting, Funktionsrätt Västerbotten, Kvinno-och Tjejjouren. Deltagande från styrelse och stödpersoner.

20-21 oktober: Ordförandekonferens i Sollentuna, anordnad av Brottsofferjouren Sverige. Eva Strangert och Jan-Erik Noord deltog.
5 december: Internationella Frivilligdagen i Väven, Umeå, arrangerad av Föreningsbyrån m fl. Vår jour var medarrangör. Eivor Sjöström, Britta Enfält och Eva Strangert deltog.

8 december: Samverkanskonferens i Umeå med deltagande från Polisen, Landstinget, Socialtjänsten, Frivården m fl, anordnad av Brottsofferjouren Sverige. Styrelsen deltog.

Slutord

Ett varmt tack till alla som med ett stort engagemang verkat i Brottsofferjouren Umeå under verksamhetsåret 2017 och till alla våra medlemmar. Allt vårt arbete har skett ideellt. Vi tackar även de organisationer och myndigheter som bidragit, ekonomiskt eller på annat sätt, till att verksamheten kunnat genomföras: Umeå kommun, Polismyndigheten, Domstolen/Umeå tingsrätt, Brottsoffermyndigheten, Brottsofferfonden, Länsstyrelsen i Västerbotten och Länsförsäkringar.

Umeå 2018-02-22

Anders Boman
Britta Enfält
Inger Larsson
Jan-Erik Noord
Kristian Rönström
Eivor Sjöström
Eva Strangert

Ladda ner Verksamhetsberättelsen (pdf)

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.