072-732 24 41

Huvudrubriker

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2016.

Inledning

Föreningens ändamål är fram för allt att genom stödpersoner, brottsofferstödjare och vittnesstödjare, lämna stöd och hjälp till brottsoffer, vittnen och målsägande och deras anhöriga samt att bistå vid domstolsförhandlingar.

Brottsofferjouren Umeå har medlemskap i Brottsofferjouren Sverige.

Under verksamhetsåret har arbetet fortgått med den kontinuerliga verksamheten med stöd till såväl vittnen som målsägande vid Umeå tingsrätt samt stöd till brottsoffer.

Föreningen arbetar också strategiskt för att utveckla verksamheten. Här ingår såväl utbildningsinsatser inom jouren som information och utbildning riktad mot det civila samhället i jourens närområde, liksom samverkan med myndigheter och andra organisationer. Hit hör också arbetet med s k ”Förstärkt brottsofferstöd”, där målet är att kunna anställa en samordnare på halvtid som komplement till de ideella krafterna.

Styrelsens sammansättning

Ordförande Eva Strangert, vice ordförande Nina Lund, kassör Eivor Sjöström, sekreterare Inger Larsson, ledamot Britta Enfält, ledamot Kristian Rönström, ersättare Dorothea Liebel och Anita Walter.

Det totala antalet timmar som styrelsens medlemmar ägnat åt verksamheten under verksamhetsåret har uppgått till 1 841 timmar.

Revisorer

Hans Öhlund, Hans Hammarbäck och ersättare Kerstin Bregmo.

Medlemsantal/medlemsavgift

Brottsofferjouren Umeå har 76 privatpersoner som medlemmar och två juridiska personer. Vid årsmötet 2016-03-15 beslöts att medlemsavgifterna skulle vara oförändrade.

Medlem 100 kr/år, familj 150 kr/ år 0ch förening/organisation 300 kr/år.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året.

Årsmöte

Årsmöte hölls 2016-03-15 i Folkets Hus, Umeå. Gästtalare var Louise Dahlberg, enhetschef på Mottagningsenheten, Migrationsverket, Umeå.

Regionen

Brottsofferjouren inom regionen Västerbotten, som är ett sammanhållande organ för länets brottsofferjourer, har hållit tre styrelsemöten och ett årsmöte under ledning av ordförande Kurt Lundgren, Lycksele. Mötena har fram för allt gällt eventuell samordning över regionen och de ekonomiska hindren för att utveckla verksamheten ytterligare.

Brottsofferstöd

Under 2016 har sex personer verkat som brottsofferstödjare. Sammanlagt har 296 timmar lagts ned på direkt brottsofferstöd och 372 timmar övrig tid, sammantaget 668 timmar.

Sammanlagd mängd kontakter, tvåvägskommunikation, tagna av jouren under 2016, dvs fram för allt telefonsamtal, är 486, och antal åtgärder i övrigt 520, vilket innefattar försök att få kontakt via telefon, mail eller på annat sätt lagt ner arbete i ärendet. Denna statistik är ny och infördes under 2016. Tidigare har vi endast haft statistik på antal ärenden.

Under 2016 har 316 personer varit hjälpsökande, varav 111 män ( 35%) och 205 kvinnor ( 65%). Det är en ökning från föregående år med 74 personer, dvs 23%.

Vid fördelning av hjälpsökande per åldersgrupp, så är 67% i åldern 26-64 år, därefter följer åldersgruppen 18-24 år med 24%.

Första kontakten med Brottsofferjouren Umeå gjordes via polisen i 90% av våra ärenden, via hjälpsökande direkt 7% och i 3% av fallen från anhörig.

Hjälpsökande per kommun: 242 personer som sökt stöd kommer från Umeå kommun, från Nordmaling 33 personer, från Robertsfors 11 personer, Vännäs 12 personer, Vindeln fem personer, Bjurholm fyra personer och Åsele två personer. De övriga hjälpsökande kommer från andra kommuner i Västerbotten och några från övriga landet.

Den vanligaste brottstypen bland män är misshandel och olaga hot, samma antal, därefter följer ofredande och stöld. När det gäller kvinnor är misshandel vanligast och därefter följer ofredande och olaga hot.

Vittnesstöd

Vittnesstödjare har funnits vid Umeå tingsrätt varje gång det kallats vittnen och då målsägande saknat biträde. Vi har inte varit vid Hovrätten vid något tillfälle under 2016. Under 2016 har 13 personer, varav fyra män och 13 kvinnor varit aktiva vittnesstödjare och sammanlagt har jouren arbetat 417 timmar vid tingsrätten.

Vi har hjälpt 340 vittnen, 139 kvinnor och 201 män, 83 målsägande, 28 kvinnor och 47 män, 135 anhöriga/vänner, 36 tilltalade och information har lämnats till 64 övriga besökande vid tingsrätten. Vi har varit närvarande vid förhandling vid 38 tillfällen och samtalat efter förhandling 218 gånger.

Vid våra månadsträffar har vi haft besök av nämndeman Lars Jansson, handläggare av brottmål vid tingsrätten Pernilla Åsander, chefsrådman Mikael Forsgren och rådman Olof Johnsson, som alla bidragit med information om sina respektive verksamhetsområden.

Samverkan med myndigheter och andra organisationer

Brottsofferjouren Umeå är beroende av samverkan med olika myndigheter för en fungerande verksamhet. Polisen är en av våra viktigaste samarbetspartner, då förmedlingen av ärenden i de flesta fall sker genom polisen efter att anmälan inkommit från den brottsdrabbade. Här upprätthåller vi kontinuerliga kontakter. Dessa kontakter har resulterat i att vi fram för allt under hösten 2016 och framåt ser att ärendemängden från polisen har utökats, varför vi på årsbasis är tillbaka på samma antal som 2014, dvs innan polisens omorganisation. Även om vi ser ytterligare utvecklingspotential, är det oerhört glädjande, då Brottsofferjouren som helhet sedan omorganisationen fått en drastisk minskning av förmedlade ärenden. Se bilagd lägesbeskrivning från Brottsofferjouren Sverige. Vi samverkar också nära med domstolen, som förmedlar ärenden som rör stöd till vittnen och målsägande vid rättegångar. Under året har vi haft givande kontakter som lett till att vi kunnat ge än bättre stöd i samband med rättegång.

Vi samverkar även på olika sätt med Brottsoffermyndigheten, samt i ett flertal frågor med riksorganisationen Brottsofferjouren Sverige. Utöver det upprätthåller vi kontakter med olika delar av Umeå kommun.

Konferensdeltagande och fortbildning

Ordförandekonferens: Eva Strangert deltog i ordförandekonferensen.

Samordnarkonferenser/Introduktionsdag: Eivor Sjöström och Inger Larsson har deltagit i samordnarkonferens för brottsofferstödjare. Lars-Olof Andersson och Marie-Louise Brändström har deltagit i samordnarkonferenser för vittnesstödjare. Lars-Olof Andersson, Marie-Louise Brändström och Inger Larsson har deltagit i Introduktionsdag vid Brottsofferjourens Sveriges kansli i Stockholm.

Samarbetskonferens-samarbete mellan polismyndigheten och Brottsofferjouren Sverige. Deltagare från vår jour brottsofferstödjare Åke Sundling och Lotta Sjöström.

Föreningskunskap: Inger Larsson deltog i utbildning ” Brottsofferjouren som ideell förening”.

Temadag ”Våld i nära relationer”: Åke Sundling och Inger Larsson deltog på temadagen anordnad av Brottsofferjouren Sverige.

Språkets Makt- Att synliggöra våld och motstånd: Eivor Sjöström deltog och arrangör var Brottsoffermyndigheten, länsstyrelsen och Umeå kommun.

Sex mot ersättning: Inger Larsson och Marie-Louise Brändström deltog i temadagen, som behandlade prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

UmeBrå Forum: Eva Strangert, Eivor Sjöström och Inger Larsson deltog och temat för dagen var ”Våldsförebyggande arbete med jämställdhet som metod”.

Under året har vi även deltagit i bl a möten med Umeå Föreningsråd.

Besök andra jourer

Styrelsen ( 7 personer) besökte  Brottsofferjouren i Luleå för att inhämta erfarenheter och inspiration för det egna arbetet. Arrangemanget finansierades genom ett bidrag från Västerbottens läns landsting. Inger Larsson besökte i liknande syfte Brottsofferjouren Söderslätt i sydvästra Skåne.

Tingspredikan

Nämndemannaföreningen inbjöd till tingspredikan i januari 2016, där representanter från vår jour deltog.

Utåtriktad verksamhet

Jouren har under året fått en ny hemsida i enlighet med Boj Sveriges riktlinjer. Sidan uppdateras kontinuerligt med ny information. Informationskort om vår verksamhet har tryckts och vi har påbörjat utdelning av dessa på hälsocentraler, apotek, akutmottagningar mm. Medel har tilldelats oss från Brottsofferfonden för ett projekt som rör informationsmaterial/ flersidig broschyr om Brottsofferjourens verksamhet. Broschyren ska ge en översiktlig men ändå innehållsrik information just inom vår jour och den hjälp vi kan ge. Den ska också utformas så att den kan bidra till att locka nya medarbetare och medlemmar. Spridning av broschyren ska ske av jourens medlemmar och inom upptagningsområdet, inom kommunernas och landstingens verksamheter och andra offentliga institutioner, till enskilda och i alla de sammanhang där vi möter allmänheten.

Vi har under året lämnat information om vår jour och dess verksamhet vid de tillfällen vi haft möjlighet att nå ut, t ex vid olika möten och utbildningar.

Media

En artikel kring vårt besök vid Brottsofferjouren i Luleå har publicerats i tidningen Brottsoffer. Brottsofferjouren Umeå uttalade sig genom Eva Strangert i samband med en VK-artikel om polisens långa telefonköer för att bl a kunna anmäla brott. Eva Strangert lämnade också svar till VF på frågor om jourens erfarenhet kring huruvida brottsoffer haft tillgång till målsägandebiträde och när i rättsprocessen information lämnades och målsägandebiträde godkändes.

Verksamhetsutveckling

Utöver ovanstående arbetar vi för att kunna anställa en samordnare på halvtid inom ramen för s k ”Förstärkt brottsofferstöd” för att utföra många av de arbetsuppgifter som i dag ligger på styrelse och stödjare. Det är uppgifter som är oerhört tidsödande och som tar kraft från det uppsatta målet att vidareutveckla det stöd vi har i dag till att bli än kraftfullare och att nå ännu fler. För det räcker inte jourens nuvarande resurser och vi söker sedan ett par år ekonomiskt stöd från Umeå kommun för detta. Under senare tid har vi också utökat dessa ansträngningar till Umeås grannkommuner, vars kommuninnevånare vi redan i dag ger såväl brottsoffer- som vittnesstöd.

Lokal för verksamheten

Efter att vi under en tid saknat ändamålsenliga lokaler, så fick vi genom Umeå kommun från maj månad kostnadsfritt tillgång till ett kontorsrum på Storgatan 113, där Umeå Frivilliga samhällsarbetare också har sin verksamhet. Vi har där även tillgång till ett sammanträdesrum. Att lokalfrågan kunde lösas har stor betydelse för vårt arbete.

Ekonomi och bidrag

Brottsofferjouren Umeå har i dag ekonomiskt stöd till sin verksamhet i form av föreningsbidrag från Umeå kommun samt lokal ( se ovan). Brottsoffermyndigheten bidrar också, och då speciellt till vittnesstödsverksamheten. Därtill har vi under året fått ett bidrag från Länsförsäkringar i Umeå och genom ett bidrag från Landstinget kunnat göra en studieresa till Luleå.

 Slutord

Ett varmt tack till alla som med ett stort engagemang verkat i Brottsofferjouren Umeå under verksamhetsåret 2016 och till alla våra medlemmar. Allt vårt arbete har skett ideellt. Vi tackar även de organisationer och myndigheter som bidragit, ekonomiskt eller på annat sätt, till att verksamheten kunnat genomföras: Umeå kommun, Polismyndigheten, Domstolen/Umeå tingsrätt, Brottsoffermyndigheten, Brottsofferfonden, Landstinget och Länsförsäkringar.

 

Umeå 2017-02-14

Britta Enfält                  Inger Larsson                   Nina Lund

Kristian Rönström         Eivor Sjöström                  Eva Strangert:

 

Bilaga: Lägesbeskrivning från Brottsofferjouren Sverige angående polisens förmedling av ärenden. Huvuddelen av förmedlade ärenden till Brottsofferjourens stödjande verksamhet kommer från polisen mot bakgrund av informationsskyldigheten i FuK, Förundersökningskungörelsen. Sedan polisens nya organisation infördes den 1 januari 2015 har Brottsofferjouren fått en drastisk minskning av förmedlade brottsoffer, vittnen och anhöriga. Totalt i landet blev minskningen då 23% och 2016 års statistik visar en minskning på 18,4%. Brottsofferjouren har haft en intensiv dialog med Polisen på alla nivåer och med kraft framfört att Polisens arbete med information och förmedling måste förbättras avsevärt. Under 2017 kommer ett nytt anmälningssystem inom Polisen att genomföras, DUR2, som innebär en förbättring i detta arbete samt att frågan återigen blir obligatorisk. Brottsofferjouren Sverige arbetar dessutom för att Förundersökningskungörelsen ska ändras, så att kraven enligt EU:s brottsofferdirektiv genomförs, att det blir obligatoriskt för polisen att hänvisa till en brottsofferjour eller annan stödjande organisation.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.