072-732 24 41

Huvudrubriker

Årsredovisning inkl verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeåregionen 2018

Verksamhetsberättelse Inledning

Föreningens ändamål är fram för allt att genom stödpersoner, brottsofferstödjare och vittnesstödjare, lämna stöd och hjälp till brottsoffer, vittnen, målsägande och anhöriga samt att bistå vid domstolsförhandlingar.

Brottsofferjouren Umeåregionen har medlemskap i Brottsofferjouren Sverige.

Under verksamhetsåret har arbetet med stöd till vittnen och målsägande fortsatt vid Umeå tingsrätt samt stödet till brottsoffer.

Verksamheten har under året ytterligare utvecklats genom ItAburet Offentligt Partnerskap (10P) som vi ingått med kommunerna inom vårt upptagningsområde, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Vännäs och Umeå.

Styrelsens sammansättning

Ordförande Kristian Rönström, vice ordförande Jan-Erik Noord, kassör Anders Boman, sekreterare Inger Larsson, ledamöter Ann-Marie Wictorsson, Eva Strangert och Margaretha Lundqvist.

Revisorer

Revisor har varit Hans Hammarbäck och ersättare Kerstin Bregmo.

Medlemsantal/medlemsavgift

Brottsofferjouren Umeåregionen har 60 privatpersoner som medlemmar och en juridisk person. Vid årsmötet 2018-03-07 beslöts att medlemsavgifterna skulle vara oförändrade.

Medlem 100 kr/år, familj 150 kr/år, förening/organisation 300 kr/år samt företag 500 kr/år.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under året.

Årsmöte

Årsmöte hölls 2018-03-07 i Umeå Folkets hus. Gästtalare var Ann-Marie Wictorsson från Frivården i Umeå, som berättade om deras arbete i Umeå/Västerbotten.

Vittnesstöd

Vittnesstödjare har funnits vid Umeå tingsrätt varje gång vittnen kallats och då målsägande saknat biträde. Vi har även lämnat stöd vid Hovrätten vid några tillfällen. Under 2018 har 13 personer, varav 10 kvinnor och 3 män, varit aktiva vittnesstödjare och sammanlagt har jouren arbetat 435 timmar vid tingsrätten.

I följande avsnitt anges statistik från 2017 inom parentes.

Vi har hjälpt 332 vittnen( 387) varav 139 kvinnor ( 161) och 193 män ( 226) , 93 målsägande ( 98) varav 53 kvinnor ( 37) och 40 män, ( 61) , 75 anhöriga/vänner ( 149) , 21 tilltalade ( 41) och information har lämnats till 50 övriga besökande ( 67) vid tingsrätten. Vi har varit närvarande vid förhandling vid 48 tillfällen (35) och haft samtal efter förhandling 168 gånger( 254).

De lägre siffrorna för 2018 beror på förändringar i domstolen som vi inte rår över.

Vid våra månadsträffar har vi haft besök av kammaråklagare Anna Lundberg, Eva Nordin från Jämställdhetsmyndigheten, Ann-Marie Wictorsson från Frivården samt vid två tillfällen haft besök av chefsrådman Mikael Forsgren.

Brottsofferstöd

Under 2018 har sex personer verkat som brottsofferstödjare. Första halvåret två män och fyra kvinnor, resterande del av året en man och fem kvinnor.

Under verksamhetsåret har stödpersonerna vid två tillfällen vid sina månadsträffar haft besök av polisen. Polisen är en mycket viktig samarbetspartner för stödjarna. Stödjarna har även haft besök av målsägandebiträde som informerade om sin roll i rättsprocessen.

Siffror inom parentes i följande avsnitt avser statistik från 2017.

På direkt brottsofferstöd har jouren under verksamhetsåret lagt ner 303 timmar.(370) Sammanlagd mängd kontakter, tvåvägskommunikation, tagna av jouren under 2018, dvs fram för allt telefonsamtal, är 514 ( 507) och antal åtgärder i övrigt är 414.( 407) Det sistnämnda innefattar försök att få kontakt per telefon, mail eller på annat sätt nedlagt arbete i ärendet. Sammanlagt har således 928 ( 914) åtgärder/kontakter tagits.

Under 2018 har 391 personer varit hjälpsökande,( 352) varav 263 kvinnor( 214) och 128 män.( 138) Det är en ökning från föregående år med 39 personer ( 11%).

Vid fördelning av hjälpsökande per åldersgrupp, så är 64% i åldern 26-64 år,( 62%) därefter följer åldersgruppen 18-25 år med 23%, ( 22%).

Första kontakten med vår jour gjordes via polisen i 86% ( 89%) av inkomna ärenden, via hjälpsökande direkt 13% ( 10%) och i 1% av fallen från anhörig till brottsoffer.( 1%)

Den vanligaste brottstypen sammantaget är misshandel, 88 ärenden, varav 57 anmälningar från kvinnor och 31 från män. Därefter följer olaga hot, fördelat på 49 anmälningar från kvinnor och 32 från män. Ofredande har anmälts i sammanlagt 67 ärenden, varav från kvinnor 47 ärenden och från män 20 ärenden. Totalt har vi 263 ärenden från kvinnor och 128 från män. 1 övrigt 23 ärenden med brottstypen våldtäkt och 5 våldtäktsförsök, alla kontakter där kvinnor är brottsoffer.

Under år 2017 var misshandel, olaga hot och ofredande de vanligaste brottstyperna bland män. När det gällde kvinnor var misshandel vanligast följt av ofredande och olaga hot.

Hjälpsökande per kommun: 282 personer, som sökt stöd, kommer från Umeå kommun ( 265), 27 personer från Nordmalings kommun (20), 19 personer från Vännäs kommun ( 26) 17 personer från Robertsfors kommun ( 10), 11 personer från Bjurholms kommun (4) och 10 personer från Vindelns kommun (10). 25 personer har sökt stöd från oss från andra delar av landet (12).

Samverkan med myndigheter och andra organisationer

Vår brottsofferjour är beroende av samverkan med olika myndigheter för en fungerande verksamhet. Polisen är en av våra viktigaste samarbetspartners, då förmedlingen av ärenden till brottsofferstödjarna i de flesta fall sker via polisen i samband med brottsoffrens anmälan om brott.

Polisen

Vi har haft möte vid två tillfällen med polisens representanter. Vi har då diskuterat vårt samarbete och att vi har regelbundna träffar. Viktigt att polisen alltid frågar brottsoffer om de önskar stöd från någon stödverksamhet. Om detta inte har skett så håller polisen på att ta fram ett brev att skicka ut till de brottsoffer som inte aktivt har tackat ja eller nej. Denna information ska ske på olika språk och om olika stödverksamheter.

Umeå Tingsrätt.

Vi har ett bra samarbete med Umeå tingsrätt. Domstolen för medlar ärenden till oss regelbundet. Detta för att vi alltid ska ha aktuella ärenden avseende stöd till vittnen och målsägande. Uppföljning av verksamheten sker också en gång per år med chefsrådman Mikael Forsgren, ordföranden för Brottsofferjouren Umeåregionen och samordnaren, om lokala riktlinjer för vittnesstödsverksamheten vid Umeå tingsrätt.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten har haft årlig utbildning för vittnesstödssamordnare, där vi har deltagit. Brottsofferjourens styrelse har även haft besök av handläggare från Brottsoffermyndigheten för att diskutera vårt vidare samarbete och hur detta samarbete går att utveckla vidare.

Samverkan med kommunerna

I enlighet med de avtal Brottsofferjouren Umeåregionen har träffat med kommunerna är ambitionen att bli så kända som möjligt hos befolkningen inom det aktuella området. Avsikten är att det skall kännas naturligt att vid behov vända sig direkt till brottsofferjouren.

För att detta skall bli möjligt måste jourens verksamhet bli mer känd hos allmänheten, organisationer och kommunala instanser.

Mot denna bakgrund har Brottsofferjouren Umeåregionen besökt samtliga i regionen ingående kommuners socialtjänst och där informerat om jourens verksamhet via muntlig information, bildspel, utdelande av vår broschyr mm. I Nordmaling och Robertsfors kommuner har vid ytterligare besök kommunchefer och organisationer med social anknytning informerats. Till detta kommer att jouren 2 ggr/år förmedlat ett informationsbrev till kommunernas socialtjänst om vad som pågår inom jourens verksamhetsområde.

Region Västerbottens primärvårdschefer har tagit del av samma information som kommunerna. Detsamma gäller "akuten" på Norrlands Universitetssjukhus.

Under kommande år planeras fortsatt kontaktverksamhet med kommunerna och Region Västerbotten.

Regionen

Brottsofferjouren inom region Västerbotten är ett sammanhållande organ för länets brottsofferjourer, Umeå, Skellefteå, Lycksele, Dorotea och Vilhelmina. Regionen har haft fem möten under verksamhetsåret, inkluderande årsmötet. Vid årsmötet valdes en ny ordförande, Lilian Tegnander, Dorotea. Hon efterträdde Kurt Lundgren, Lycksele.

I mars ordnades en två-dagars konferens i Medlefors, där alla stödjare och styrelser bjöds in. De ämnen som avhandlades på konferensen var "Brottsofferjouren i framtiden" och "Våld i nära relation".

De främsta diskussionsämnena under året har varit om man ska, som i Umeåregionen, anställa en samordnare samt sammanslagningen mellan Lycksele, Dorotea, Vilhelmina, Storuman, Sorsele och Åsele, vilka fortsättningsvis blir södra Lappland.

Tingspredikan

Nämndemannaföreningen inbjöd till tingspredikan i januari 2018, där representanter för vår jour deltog.

Konferensdeltagande och fortbildning

Deltagande från jouren har skett enligt följande:

20 februari: Våga se, Våga fråga och Våga prata om sexuellt trauma, Umeå universitet. 16-17 mars: Regionmöte i Medlefors.

19-20 mars: Samordnarkonferens Hasselbacken/Moderna museet, Stockholm.

11 september: Temadag om sexualbrott, Umeå, Länsstyrelsen och Brottsoffermyndigheten.

12 september: Temadag om demokratibrott, Norra Latin, Stockholm och Brottsoffermyndigheten.

19 september: Kvinnofridskonferens "Barns utsatthet för våld", Länsstyrelsen.

20 september: Introduktionsdag för nya ordförande, Brottsofferjouren Sverige.

28-29 september: Tema, konferens "Våld i nära relationer", Brottsofferjouren Sverige. 3 oktober: Regionmöte, Lycksele.

11 oktober: Temadag: "Riva hinder", Umeå.

12-13 oktober: inspirationsdagar, Södertälje, Brottsofferjouren, Sverige.

16 oktober: Våldsbejakande extremism, UmeBrå Forum.

25-26 oktober: Konferens för vittnesstödssamordnare, Saltsjöbaden, Brottsoffermyndigheten. 6-7 november: Studiebesök Västernorrland och Samverkanskonferens. Polismyndigheten, m fl.

 

9-10 november: Forts. på utb "Våld i nära relationer" Solna, Brottsofferjouren Sverige. 12 november: Utbildningsdag, Brottsofferjouren Umeåregionen, Umeå.

16 november: Att möta våldsutsatta hbtq-personer, Brottsofferjouren Sverige. 16-17 november: Ordförandekonferens, Södertälje, Brottsofferjouren, Sverige. 5 december: Internationella Frivilligdagen i Väven, Umeå, arrangerad av Föreningsbyrån m fl.

17-18 december: Möte utbildningsrådet gällande "Orädd demokrati", Södertälje, Brottsofferjouren Sverige.

Slutord

Ett varmt tack till alla som med ett stort engagemang verkat i Brottsofferjouren Umeåregionen under verksamhetsåret 2018 och till alla våra medlemmar. Vi har under året anställt en samordnare på 50% men allt arbete i övrigt sker ideellt. Vi tackar även de organisationer och myndigheter som bidragit, ekonomiskt eller på annat sätt, till att verksamheten kunnat genomföras: kommunerna i Umeåregionen, Polismyndigheten, Domstolen/Umeå tingsrätt, Brottsoffermyndigheten, Brottsofferfonden, Länsstyrelsen i Västerbotten och Länsförsäkringar Västerbotten.

Ladda hem hela Årsberättelsen inkl. Förvaltningsberättelse med Resultat och Balansräkning (pdf)

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.