072-732 24 42

Höll föredrag för Brottsofferjouren

Brottsofferjouren har haft sitt årsmöte i Umeå Folkets hus. Det öppnades av ordförande Eva Strangert, som hälsade alla deltagarna välkomna. Därefter informerade Andreas Lundgren, ordförande i Individ- och familjenämnden, om nämndens verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Lundgren, ordförande i Individ- och familjenämnden talade vid Brottsofferjourens årsmöte. Foto: Börje Eriksson

Höll föredrag för Brottsofferjouren

Han gav en inblick i aktuella frå­gor som nämnden driver inom områden som mäns våld mot kvinnor, ideellt skadestånd kontra försörjningsstöd samt prostitution.

Vid årsmötesförhandlingar­na, som leddes av Willy Bränd-ström, valdes en ny styrelse: Eva Strangert, ordförande, Kristian Rönström, Eivor Sjöström, Inger Larsson, Britta Enfält, Jan-Erik Noord och Anders Boman. Till re­visorer valdes Hans Öhlund och Hans Hammarbäck. Till valberedning för 2017 valdes Katrin Lundgren och Nina Lund.

Under 2016 har 13 vittnes-stödjare verkat vid Umeå tingsrätt i sammanlagt 417 timmar. De har träffat 340 vittnen, 83 målsägande, 36 till­talade, 135 anhöriga/vänner och 64 övriga besökande vid domstolen.

Sex personer har under året verkat som brottsofferstödja­re. 316 personer, 205 kvinnor och 111 män, har varit hjälp­sökande och sammanlagt har 668 timmar lagts ned på brotts­offerstödjande arbete. De flesta hjälpsökande är i åldern 26-64 år, (67 procent) och därefter följer åldersgruppen 18-24 år (24 procent). Första kontakten med j ouren skedde via polis i 90 procent av inkomna ären­den och i övrigt via hjälp­sökande direkt eller från an­hörig.

Eva Strangert tackade av­gående styrelseledamot Nina Lund och Börje Eriksson, av­gående i valberedningen, för deras insatser för Brottsoffer-jouren Umeå och överlämnade blombuketter.

Mötesordföranden Willy Brändström avslutade mötet med att framhålla vikten av det ideella arbetet som komple­ment och alternativ till offent­lig verksamhet.

Publicerad i VK 2017-03-18

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.